Abdul Rahman seth Buchhda Natthaseth + Allah Rakhi