Muhammad Kasam ji Rakhya Uparvas Wale, Manawari + Raeesa Bi